TP Vĩnh Long

Giảm 34 lãnh đạo và biên chế

Cập nhật, 07:36, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, Thành ủy Vĩnh Long đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt.

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố, đã giảm được 3 cấp phó và 7 biên chế.

Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố hiện có 49 đơn vị (giảm 5 đơn vị), gồm: 41 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề, 1 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa- thể thao- du lịch- thông tin truyền thông và báo chí, 7 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực biên chế và sự nghiệp khác.

Sau khi kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập đã giảm được 4 lãnh đạo (2 cấp trưởng và 2 cấp phó) và 20 biên chế viên chức.

NGUYỄN PHƯƠNG