Năm 2017: tiết kiệm, chống lãng phí 420,17 tỷ đồng

Cập nhật, 14:44, Thứ Năm, 16/11/2017 (GMT+7)

Đó là số tiền thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên cơ sở báo cáo kết quả của các sở, ban ngành tỉnh và địa phương về thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo từng lĩnh vực với tổng số tiền tiết kiệm là 420,17 tỷ đồng.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua đó, đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

KIM NGÂN