Ban hành đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức hình thức cạnh tranh

Cập nhật, 08:30, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm, nhu cầu công việc, tiêu chuẩn ngạch do cơ quan có thẩm quyền quy định;

đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

UBND tỉnh đã ban hành đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo hình thức cạnh tranh năm 2017 tại tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

Theo đó, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính theo hình thức cạnh tranh tại tỉnh sẽ đảm bảo thực hiện đúng quy chế, nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức và các quy định khác có liên quan về thi nâng ngạch công chức.

Nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi được thực hiện giữa các cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh và đảm bảo có số dư cạnh tranh tối thiểu là 10%. Chỉ tiêu đề nghị là 120 chỉ tiêu trên tổng số 156 công chức dự thi. Dự kiến thời gian tổ chức thi trong 12/2017, tại Trường Chính trị Phạm Hùng.

MINH DUY