Khuyến khích phát triển mô hình kinh tế trang trại, các hình thức hợp tác

Cập nhật, 15:34, Thứ Ba, 31/01/2017 (GMT+7)

“Long Hồ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng thời tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xây dựng và phát triển các mô hình chuyên canh, xen canh đạt hiệu quả bền vững đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả.

Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

Đẩy mạnh các hoạt động liên kết “4 nhà” để nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo lợi ích cho nông dân, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại, các hình thức hợp tác nhằm tạo các vùng sản xuất tập trung, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản”.

ĐỒNG CHÍ HỒ VĂN MINH- TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY LONG HỒ