Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Cập nhật, 05:37, Thứ Sáu, 23/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phù hợp để góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 5 năm qua, đã giới thiệu hơn 6.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đoàn.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao để giới thiệu bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị- xã hội các cấp…

PHƯƠNG VY