Kết nối phố

Phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng xanh

Cập nhật, 06:04, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”, tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam, do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia nhận định, quá trình phát triển đô thị đã hòa nhịp cùng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Cụ thể, kinh tế khu vực đô thị liên tục tăng trưởng ở mức cao, trung bình từ 12- 15%, gấp 1,5- 2 lần so với bình quân chung, hàng năm đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Một số đô thị lớn đã hình thành nhiều khu văn minh, hiện đại, nhất là những trung tâm về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Tuy nhiên, đô thị hóa và phát triển đô thị của đất nước ta vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế. Đó là, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển còn nhiều bất cập, tỷ lệ còn thấp; mô hình phát triển bền vững, văn minh, hiện đại còn chưa nhiều.

Thảo luận tháo gỡ các rào cản để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển các mô hình mới theo hướng xanh, thông minh, bền vững, nhiều ý kiến đề xuất quy hoạch phải có cách tiếp cận đa ngành, bao trùm với tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược.

Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng, quản lý và phát triển bền vững. Trong đó, trọng tâm là xây dựng luật để quản lý phát triển đô thị bền vững.

Thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị; phát huy và khai thác tốt các nguồn lực chính để nuôi dưỡng và phát triển. Công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển thời gian tới.

N. HOÀNG