Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt gần 100%

Cập nhật, 14:45, Thứ Năm, 16/11/2017 (GMT+7)

Theo Cục Thuế tỉnh, đến nay số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử là 99,83%, số chứng từ nộp qua hình thức điện tử là 89% và số tiền nộp qua hình thức điện tử là 60%.

Bộ phận kê khai và kế toán thuế có nhiều cố gắng vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tiến hành rà soát chuẩn hóa dữ liệu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, công tác rà soát chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế còn chậm, việc đôn đốc người nộp thuế điện tử còn thấp.

Các chi cục thuế có tỷ lệ chứng từ nộp, số tiền nộp thuế qua hình thức điện tử còn thấp như: Long Hồ, Bình Minh, Tam Bình, Bình Tân, Trà Ôn.

LÝ AN