"Phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Long 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Cập nhật, 13:11, Thứ Bảy, 08/07/2017 (GMT+7)

Đó là tên đề tài khoa học cấp tỉnh do Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển (ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh) chủ trì thực hiện.

Mục tiêu đánh giá thực trạng khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015, từ đó dự báo, cung cấp luận cứ khoa học và giải pháp thực tiễn phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Những năm gần đây, yêu cầu thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành khoa học và công nghệ của tỉnh.

Việc tiếp tục nghiên cứu đưa ra các luận cứ khoa học, nền tảng căn cơ, giải pháp đột phá để xây dựng và thực hiện đề tài sẽ góp phần quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội, sớm đưa Vĩnh Long vươn lên thành tỉnh khá trong khu vực.

KHÁNH NGUYỄN