Thay đổi quy định lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

Cập nhật, 22:26, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)
Bộ GT-VT ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ. Thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Thông tư 06 quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ.
 
Cụ thể, về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ, theo quy định tại Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT, Cục Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý; Sở GT-VT thực hiện trên hệ thống quốc lộ ủy thác, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương được giao quản lý; nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP, BOT hoặc đường chuyên dùng.
 
Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, Bộ GT-VT quy định rõ:
 
1- Khu Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý; 
 
2- Sở GT-VT thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý;
 
3- UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương được giao quản lý;
 
4- Nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP hoặc đường chuyên dùng;
 
5- Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.
Bên cạnh đó, về thẩm quyền quyết định trị số ghi trên biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, theo Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định đối với cầu trên hệ thống quốc lộ (bao gồm cả dự án PPP), Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền (bao gồm cả dự án PPP). 
 
BT (theo chinhphu.vn)