Người lao động bị tai nạn trên công trường được bồi thường đến 100 triệu đồng

Cập nhật, 08:22, Thứ Ba, 11/10/2022 (GMT+7)

Theo Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (LĐ) thi công trên công trường theo quy định.

Trong đó, khi người LĐ bị thương tật, chết do tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và người LĐ hoặc đại diện hợp pháp của người LĐ (trong trường hợp người LĐ đã chết), bao gồm các khoản chi trả sau:

a) Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị được tính căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng LĐ nhưng không vượt quá 6 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

b) Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ.

c) Trường hợp người LĐ bị suy giảm khả năng LĐ dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc đối với người LĐ thi công trên công trường.

d) Trường hợp người LĐ bị chết hoặc suy giảm khả năng LĐ vĩnh viễn từ 81% trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả 100 triệu đồng/người/vụ.

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp tai nạn LĐ xảy ra hoặc bệnh nghề nghiệp phát sinh gây thương tật cho người LĐ và thương tật này bị làm trầm trọng thêm bởi các thương tật hoặc bệnh tật trước đó, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho phần bị làm trầm trọng thêm đó.

BT (theo luatvietnam.vn)