Điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

Cập nhật, 05:01, Thứ Ba, 20/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Cụ thể, Điều 18 quy định về 7 tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn như sau:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung và cụ thể của chức danh được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

- Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Giữ chức vụ đang đảm nhiệm/chức vụ tương đương ít nhất 2 năm. Trường hợp đặc biệt thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc bổ nhiệm sĩ quan do Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Có hồ sơ, lý lịch, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

- Cán bộ được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý (cấp cao hơn) lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ bị kỷ luật thì không được phân công, bổ nhiệm hay giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau:

Kỷ luật chiển trách: 12 tháng.

Kỷ luật cảnh cáo: 30 tháng.

Kỷ luật cách chức: 60 tháng.

BT (theo luatvietnam.vn)