Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, giảm sút uy tín tự nguyện xin từ chức

Cập nhật, 06:13, Thứ Sáu, 16/09/2022 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Thông báo 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Việc bố trí công tác với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng và Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, có năng lực hạn chế và uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Theo đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách mà năng lực hạn chế hoặc uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Trường hợp không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo định hướng như sau:

- Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

- Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì xem xét bố trí như sau:

+ Trường hợp thời gian công tác còn lại dưới 5 năm:

Cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Cán bộ ở cơ quan Trung ương và địa phương thì xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không phải lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

+ Trường hợp thời gian công tác còn lại từ 5 năm trở lên:

Bố trí công tác theo nguyên tắc như trên.

Cán bộ sau khi bị kỷ luật nếu tự nguyện xin từ chức thì được bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt sai phạm, khuyết điểm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

BT (theo luatvietnam.vn)