Phỏng vấn nhanh

Báo chí phát huy vai trò "đi trước", "mở đường", là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng

Cập nhật, 10:00, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2022), phóng viên Báo Vĩnh Long đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, đánh giá về sự đóng góp của báo chí và những định hướng cho báo chí tỉnh nhà trong thời gian tới.

* Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá thế nào về vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cũng như những đóng góp của báo chí trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà thời gian qua?

Có thể khẳng định trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin- Truyền thông thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, hiệu quả về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, gắn với thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí luôn phát huy vai trò “đi trước”, “mở đường”, là vũ khí sắc bén, xung kích trong công tác tư tưởng. Dấu ấn nổi bật trong công tác báo chí, truyền thông của tỉnh nhà là thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ; ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 để thông tin đến với người dân nhanh nhất, bao phủ, lan tỏa rộng nhất với nội dung thông tin chính thống, mang tính thời sự và có giá trị chính trị- xã hội cao.

Đặc biệt, những thông tin tuyên truyền về thành quả phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội sau đại dịch, được báo chí Vĩnh Long phản ánh rất rõ nét, kịp thời, phù hợp bối cảnh, có tính định hướng về diễn biến tình hình, các quan điểm, chỉ đạo, giải pháp chống dịch của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19; chú trọng nhiều hơn đến tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình phòng chống dịch, phục hồi kinh tế hiệu quả, nhất là tinh thần vượt khó khăn, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm… Từ đó, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ và Nhân dân cùng xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

* Thưa đồng chí, đồng chí có định hướng gì cho báo chí tỉnh nhà trong thời gian tới?

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục giữ gìn, phát huy những thành quả đã đạt được, bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan báo chí và trách nhiệm của người làm báo.

Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh; tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí trong công tác nâng cấp, kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, định hướng chính trị, tư tưởng, tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo.

Bên cạnh, tập trung tuyên truyền việc cụ thể hóa thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc triển khai và kết quả bước đầu thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; Nghị quyết 2022 của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Chú trọng tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy Vĩnh Long “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự tiên phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21 của Bộ Chính trị (khóa XIII) phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác thông tin đối ngoại gắn với kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh cũng như kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động… Qua đó, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao nhất trong xã hội và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trên mọi mặt đời sống xã hội.

Đối với những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội và những vấn đề khác, mới phát sinh ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất kỳ vọng lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí và lãnh đạo các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp trên tinh thần xây dựng, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin chính thức, chính thống, đưa các tin bài phản ánh toàn diện, động viên khích lệ các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, những hình ảnh đẹp về văn hóa, con người Vĩnh Long cũng như hiến kế, đề xuất với lãnh đạo tỉnh những giải pháp khả thi, hiệu quả phục vụ việc phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng góp sức tháo gỡ những khó khăn, bất cập của địa phương, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

CẨM HUỆ (thực hiện)