Cần quy định rõ các hình thức người dân kiểm tra, giám sát

Cập nhật, 07:00, Thứ Tư, 15/06/2022 (GMT+7)

Ngày 14/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo nhiều đại biểu, dân chủ là phương thức để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, để thể hiện ý chí, quyền làm chủ thể của Nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian qua đã góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, cởi mở, vai trò của người dân đã phát huy tối đa trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ vẫn còn nhiều bất cập trong nội dung, hình thức, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng chưa thống nhất, mỗi nơi thực hiện khác nhau, thiếu chế tài xử lý tùy trường hợp cụ thể, vai trò giám sát, phản biện của mặt trận, đoàn thể cũng như của người dân chưa rõ, ít được lắng nghe.

Đóng góp cho dự án luật, đại biểu đề nghị cần thể chế hóa đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Dự án luật chủ yếu mới cụ thể hóa được nội dung dân biết, dân bàn, dân quyết định; còn nội dung dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng thì chưa được thể hiện rõ nét. Đề nghị cần làm rõ hơn các quy định về nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát, hiệu lực và các kiến nghị thực hiện sau kiểm tra, giám sát; nghiên cứu bổ sung cụ thể hóa cơ chế dân thụ hưởng. Đề nghị bổ sung quy định về hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ, cơ sở chế tài hình thức xử lý đối với hành vi này. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chậm trễ hoặc không tuân thủ pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như việc lợi dụng thực hiện dân chủ để kích động, gây rối, gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Đồng thời, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc lấy ý kiến Nhân dân về các lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, quy định về cơ chế đảm bảo việc lấy ý kiến Nhân dân được tiến hành thực chất và hiệu quả hơn. Đề nghị quy định rõ và đầy đủ quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc làm nòng cốt để người dân thực hiện các quyền dân chủ cơ sở theo hướng là vai trò, trách nhiệm cho việc hướng dẫn, chủ động hỗ trợ Nhân dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

TÂM NHƯ