Sau khi kết thúc bầu cử, việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu và các tài liệu được xử lý như thế nào?

Cập nhật, 06:19, Thứ Tư, 26/05/2021 (GMT+7)

Hỏi: Sau bầu cử, việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu và các tài liệu do ủy ban bầu cử (UBBC), ban bầu cử, tổ bầu cử chuyển đến được xử lý như thế nào? Việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

Huỳnh Văn Sáu (Thạnh Quới- Long Hồ)

Trả lời: Sau khi kết thúc bầu cử, UBBC, ban bầu cử, tổ bầu cử có trách nhiệm bàn giao các loại phiếu bầu cử, biên bản, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử đến UBND cấp tương ứng để bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Thời gian lưu trữ ít nhất là 5 năm đối với phiếu bầu cử và 10 năm đối với các tài liệu khác.

Các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử đã được thiết kế để dùng lâu dài trong tất cả các cuộc bầu cử nhằm tiết kiệm chi phí. Do đó, sau khi kết thúc cuộc bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm bàn giao con dấu của tổ chức mình cho các cơ quan hành chính nhà nước để lưu giữ, quản lý, tiếp tục sử dụng cho cuộc bầu cử tiếp theo. Cụ thể như sau:

- Các tổ bầu cử, ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và UBBC ở cấp xã bàn giao các con dấu của tổ chức mình cho UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) để lưu giữ và quản lý; có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử.

- Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và UBBC ở cấp huyện bàn giao con dấu của tổ chức mình cho UBND cùng cấp (qua Phòng Nội vụ) để lưu giữ và quản lý; có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử.

- Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và UBBC ở cấp tỉnh bàn giao con dấu của tổ chức mình cho UBND cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) để lưu giữ và quản lý; có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử.

CP