Vũng Liêm

Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương của Bác

Cập nhật, 04:10, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)

Năm  2017, Huyện ủy Vũng Liêm triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với chủ đề “phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai Chỉ thị 05 của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh cho các chi- đảng  bộ.

Để thực hiện 2 nội dung vừa nêu sâu, rộng, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ và ra dân; trong đó triển khai trong nội bộ tổng số 46 cuộc, với 9.330 lượt cán bộ, đảng viên dự, đạt tỷ lệ 99,8%; tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể 968 cuộc, với 30.338 lượt người dự, tuyên truyền ra dân bằng các hình thức 498 cuộc, có 14.930 lượt người dự.

Qua tuyên truyền, học tập giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhận thức sâu hơn. Qua đó có 215/215 tập thể đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo; 5.674 cán bộ, đảng viên, 4.955 đoàn viên, 52.450 hội viên các đoàn thể đăng ký và viết cam kết học tập, làm theo.

Qua kiểm tra, đánh giá, các chi- đảng bộ cơ sở bình chọn và biểu dương, khen thưởng 198 tập thể, 4.327 cá nhân. Các tổ chức đoàn thể biểu dương, khen thưởng 3.460 đoàn viên, hội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Ngày 6, 7/3/2018, Huyện ủy Vũng Liêm đã triển khai học tập, làm theo chuyên đề “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp huyện.

Các chi- đảng bộ, các cơ quan, đơn vị ngành huyện sẽ đăng ký và xây dựng kế hoạch, các cá nhân đăng ký và viết cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương của Bác chuyên đề 2018.

ĐÀO NHIỄN