Thêm nhiều tấm gương học tập Bác Hồ được biểu dương

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 10.215 tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng 7.715 người so cùng kỳ.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy ban hành 13 văn bản và 21 báo cáo sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Đồng thời, tổ chức 376 cuộc triển khai với 53.414 lượt người dự, liên quan đến: tổng kết đóng góp sức người, sức của của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 từ xã đến tỉnh;

triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chương trình hành động kế hoạch, nghị quyết của cấp ủy các cấp; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và chủ đề năm 2017.

Nhìn chung, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, chi ủy các đơn vị đã lồng ghép vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách phân công đảng viên báo cáo chuyên đề có liên quan đến nội dung đã đăng ký học tập và làm theo, được triển khai từ đầu năm và bình xét khen thưởng cuối năm đúng theo quy định.

NGUYỄN XUÂN