Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Cập nhật, 05:08, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Khi hưởng chế độ thì người lao động chỉ nhận số tiền từ cơ quan BHXH nhưng hầu như không biết cách tính, mức hưởng như thế nào. Xin cho biết, mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Lê Hồng Hải (Vũng Liêm)

Trả lời: Theo Điều 39 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp hàng tháng quy định tại điểm a khoản 1 điều này; trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của luật này thì mức hưởng 1 ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì khi nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ hưởng 100% lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng trước đó.

PHÒNG BẠN ĐỌC