Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp

Cập nhật, 09:46, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Xin cho biết, người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có được nâng bậc lương không?

Nguyễn Văn Thành

(Bình Tân)

Trả lời:

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau khi tham khảo ý kiến BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn lâm thời, doanh nghiệp, cơ quan lập kế hoạch và tổ chức nâng bậc lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan.

Người lao động có đủ các điều kiện dưới đây thì được xét nâng bậc lương hàng năm: Có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng); thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết; không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp, cơ quan.

Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Khuyến khích người sử dụng lao động nâng bậc lương sớm đối với những người lao động tài năng, đóng góp nhiều vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan.

PHÒNG BẠN ĐỌC