Đề ra giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Cập nhật, 06:20, Thứ Bảy, 02/12/2023 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực của chương trình để đầu tư cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo nhóm mục tiêu đã được xác định.

Tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực cụ thể, gồm: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa,...

Kế hoạch cụ thể hóa những nhiệm vụ trong chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 và đề ra giải pháp phù hợp để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, rèn luyện con người có nhân cách, lối sống đẹp, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Giải pháp thực hiện gồm: nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về chương trình; bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.

Bên cạnh đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của Nhân dân; phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa.

Đồng thời, phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới…

PHƯƠNG THƯ