Mang Thít

100/102 khu dân cư được tái công nhận văn hóa

Cập nhật, 14:35, Thứ Sáu, 15/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện thành lập đoàn phúc tra các khu dân cư (KDC) đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

BCĐ huyện phúc tra các khu dân cư đạt chuẩn văn hóa năm 2017.
BCĐ huyện phúc tra các khu dân cư đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

Qua phúc tra khảo sát các KDC cho thấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã từng bước thật sự đi vào chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả cho nhân dân như đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng cao, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm và giảm nghèo bền vững, đa số hộ nghèo đều chí thú làm ăn khi được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, người không có vốn được vay vốn ưu đãi, được giao cây con giống để phát triển kinh tế gia đình.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhất là nhân dân hiến đất làm đường ngày càng nhiều, cũng như đối ứng với Nhà nước xây dựng đường giao thông nông thôn. Từ đó, đời sống vật chất cơ bản ổn định và đang nâng cao đời sống tinh thần.

Các cụm điểm văn hóa, văn nghệ được đầu tư khang trang, phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì và phát huy hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định và giữ vững.

Kết quả sau đợt phúc tra toàn huyện có 100/102 KDC đạt chuẩn văn hóa, trong đó có KDC Tân Mỹ B (xã Chánh An) rất xứng đáng được BCĐ huyện khen là KDC kiểu mẫu của huyện (2 năm liền 2016- 2017, mỗi năm đạt 98 điểm) và đã được nhân rộng thêm KDC An Hòa B (98 điểm năm 2017). Còn các KDC chưa đạt chuẩn có lý do là bị điểm liệt do xảy ra trọng án hay chưa phúc tra.

Trong năm, đã phúc tra công nhận 3/6 xã đạt chuẩn văn hóa như xã Chánh Hội (đạt 94 điểm), xã Tân Long (đạt 92 điểm), xã Mỹ Phước (đạt 95 điểm); có 20/20 cơ sở tôn giáo đạt chuẩn văn hóa. Năm 2017 có trên 97,93% hộ gia đình văn hóa và trên 90,9% hộ gia đình văn hóa đạt 3 năm liên tục.

Thực tế qua đợt phúc tra chấm điểm cho thấy, nơi nào cấp ủy thường xuyên quan tâm thì nơi đó phong trào và chất lượng cuộc vận động được giữ vững và phát triển; ngược lại, nơi nào thiếu thường xuyên kiểm tra uốn nắn thì nơi đó sẽ tụt hậu so với kết quả ban đầu.

Để triển khai và tổ chức tốt phong trào và các cuộc vận động năm 2018, BCĐ huyện yêu cầu BCĐ các xã và thị trấn Cái Nhum cần thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng linh hoạt, sinh động, hấp dẫn phù hợp với đặc điểm về nhận thức, tâm lý của từng địa phương, đối tượng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò nhân dân làm chủ, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” từng bước nâng cao văn hóa dân chủ cho nhân dân.

Hai là, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Thông qua cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà là, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cho cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm, hiểu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của Quyết định 217, 218.

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cần cụ thể hơn nữa quy trình giám sát và phản biện xã hội, lựa chọn nội dung thiết thực, xuất phát từ nhu cầu lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thường xuyên tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng quan tâm lãnh chỉ đạo chính quyền, các ban ngành tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Cần phải đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hàng năm.

Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

Bài, ảnh: TRẦN NGỌC DŨNG