Phấn đấu thu gom, xử lý 100% bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật, 14:31, Thứ Sáu, 10/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Mục tiêu phấn đấu của TX Bình Minh là đến năm 2030 sẽ thu gom, xử lý 100% bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. Qua đây, góp phần nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao.

BCĐ Chương trình xây dựng NTM thị xã chỉ đạo 5/5 xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng giữ vững và nâng chất tiêu chí môi trường vì đây là một trong những tiêu chí dễ biến động, đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể, cùng giải pháp mang tính lâu dài, đồng bộ và khả thi.

Trong năm qua, đã tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong sử dụng và tác hại của việc thải bỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng không đúng quy định.

Thị xã thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi các xã điều tra, rà soát và lập hồ sơ, thủ tục đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường với kinh phí 500 triệu đồng.

THỤY VŨ