Mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp xã hội

Cập nhật, 13:54, Thứ Ba, 07/02/2023 (GMT+7)
Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng lên.
Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng lên.

(VLO) Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới tuyên truyền, vận động; chủ động tạo sự gắn kết giữa công tác nắm tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với việc triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội. Đó là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Hồng Đào, MTTQ các cấp luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; kịp thời nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội phản ánh cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2022, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn… với hơn 3,1 triệu lượt người tham dự.

MTTQ các cấp cũng đã thành lập các nhóm Zalo từ tỉnh đến cơ sở với trên 800 người tham gia, thuận lợi cho việc tuyên truyền, cung cấp thông tin được nhanh chóng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ Nguyễn Thị Tuyết Vân cho biết công tác tuyên truyền, vận động được MTTQ đổi mới về nội dung, phương thức phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện.

Cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã, thị trấn đã sử dụng hợp thư điện tử trong công tác thông tin, báo cáo tiến độ.

Mức độ cập nhật thông tin được tăng cường, kịp thời phục vụ cho công tác chuyên môn. Mặt trận huyện đã kết nối 8 nhóm zalo với 185 thành viên để chuyển các nội dung tuyên truyền kịp thời. Mặt trận xã có 15 nhóm zalo kết nối với ban công tác mặt trận ấp, khóm với 142 thành viên.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phản ánh của các tổ chức thành viên, tiếp công dân Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổng hợp, phản ánh bằng văn bản đến cấp ủy, chính quyền được 282 văn bản.

Các ý kiến, kiến nghị được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện và có thông báo kết quả thực hiện.

Đồng thời, MTTQ các cấp đã tiếp 102 lượt công dân và nhận 36 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đã chuyển ngành chức năng xem xét, giải quyết 33 đơn, lưu 3 đơn đã được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đúng theo quy định pháp luật. Nội dung đơn tập trung vào những vấn đề về đất đai, hợp đồng dân sự, chế độ chính sách…

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Để góp phần thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, MTTQ các cấp đã nỗ lực thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đồng thuận xã hội.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đồng thuận xã hội.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh đã chủ trì giám sát được 527 cuộc với 298 nội dung; phản biện xã hội được 170 dự thảo.

Đồng thời, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn phát huy vai trò, kịp thời giúp chính quyền cơ sở giải quyết, khắc phục những hạn chế, tạo đồng thuận trong nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Toàn tỉnh có 107 ban thanh tra nhân dân với 1.004 thành viên, thực hiện được 415 cuộc giám sát. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn được 556 cuộc; qua giám sát, đã có báo cáo kết quả thông qua Ủy ban MTTQ và có kiến nghị trực tiếp đến UBND và chủ đầu tư giải quyết kịp thời, khắc phục sửa chữa và hỗ trợ thiệt hại cho người dân đúng theo quy định của pháp luật, ước tính 300 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũng Liêm Huỳnh Thị Nhanh cho biết: “Mặt trận thực hiện dân chủ thông qua tiếp xúc cử tri, đại diện người dân tham gia ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; chủ động tổ chức giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Bên cạnh đó, thực hiện tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên thông qua các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại.

Qua tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động tài trợ các chương trình, dự án, tập trung trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, giao thông nông thôn…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Thế nhấn mạnh, MTTQ thời gian tới cần phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp xã hội.

Theo đó, thực hiện đổi mới công tác thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức.

Đồng thời, đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là thông qua hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực vận động các tổ chức nước ngoài đến hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các vị ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, các hội đồng tư vấn, cộng tác viên, ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng, ở từng địa bàn dân cư.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA