Trà Ôn

Năm 2020: Tiết kiệm trên 18 tỷ đồng

Cập nhật, 14:42, Thứ Bảy, 02/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2020, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đạt nhiều kết quả tích cực.

UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được 109 cuộc, có 776 lượt người dự. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả năm 2020, huyện thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đã chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên với tổng số tiền trên 18,923 tỷ đồng, trong đó thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được trên 17,78 tỷ đồng; tiết kiệm trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, được trên 735 triệu đồng; tiết kiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên 363 triệu đồng; tiết kiệm trong thanh- kiểm tra, giám sát trên 16,26 triệu đồng và tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại... trên 26,7 triệu đồng.

Năm 2021, UBND huyện tiếp tục kiểm tra, giám sát, nhắc nhở kịp thời cán bộ, công chức- viên chức về ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

CHÍ HIẾU