Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản từ 5/8/2024

Cập nhật, 05:48, Thứ Ba, 09/07/2024 (GMT+7)

Ngày 20/6/2024, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 42/2024/TT-BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá (TĐG) Việt Nam về TĐG bất động sản (BĐS). Thông tư số 42 có hiệu lực từ ngày 5/8/2024.

Chuẩn mực TĐG Việt Nam quy định và hướng dẫn về TĐG BĐS khi TĐG theo quy định của pháp luật về giá, không áp dụng đối với trường hợp định giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các cách tiếp cận áp dụng trong TĐG BĐS bao gồm cách tiếp cận từ thị trường, từ chi phí và từ thu nhập theo quy định tại Chuẩn mực TĐG Việt Nam hoặc sử dụng kết hợp các cách tiếp cận.

Phương pháp TĐG sử dụng trong TĐG BĐS bao gồm các phương pháp TĐG thuộc các cách tiếp cận hoặc kết hợp các cách tiếp cận nêu trên.

Phương pháp thặng dư là phương pháp TĐG được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp cách tiếp cận từ thị trường, tiếp cận từ chi phí và tiếp cận từ thu nhập.

Căn cứ vào đặc điểm của BĐS, mục đích, thời điểm, cơ sở giá trị, các thông tin và số liệu về BĐS có thể thu thập được để lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp TĐG phù hợp.

BT (theo luatvietnam.vn)