Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ

Cập nhật, 16:38, Thứ Năm, 07/09/2023 (GMT+7)
Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác.
Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác.

(VLO) Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XI Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện và quan trọng.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có nhận thức sâu hơn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; từ đó quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Công tác tổ chức, cán bộ kiện toàn hiệu quả

Công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 được quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên hàng năm, đúng theo quy định và hoàn thành đúng tiến độ đề ra, trong đó đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ và hệ số quy hoạch đúng quy định.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến tháng 6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 là 71 trường hợp.

Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ sau đại hội đến nay, đã giải quyết tinh giản biên chế cho 355 trường hợp.

Giai đoạn 2022-2026, tỉnh tiếp tục thực hiện giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức đúng theo quy định. Công tác điều động luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và phân công cán bộ được các cấp ủy quan tâm thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, qua kết quả kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh, việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới được quan tâm thực hiện tốt. Trong 2 năm (từ năm 2021 đến tháng 6/2023) kết nạp được 2.715 đảng viên, đạt 54,3% so nghị quyết.

Công tác rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương để xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường và thực hiện nghiêm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Nguyễn Thanh Triều cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ khối được chú trọng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên, thực hiện nghiêm các quy định, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm cho biết, những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI kịp thời, có hiệu quả, nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn được giải quyết; cùng sự nỗ lực đổi mới của HĐND tỉnh; sự quản lý, điều hành quyết liệt có hiệu quả của UBND tỉnh và sự đoàn kết thống nhất phối hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống yêu nước và sự đồng hành của nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Công tác quản lý, điều hành của UBND được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, thống nhất, phát huy vai trò của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm của từng thành viên.

Theo đó, chính quyền các cấp chú trọng kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, cơ bản đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm được quan tâm thực hiện tốt. Kết quả từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã cử 1.191 trường hợp tham dự đào tạo trong nước; cử 2 trường hợp tham dự đào tạo nước ngoài; tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức.

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ được thực hiện tốt, đúng quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của địa phương.

Về thực hiện khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đã đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho 428 đồng chí (thạc sĩ 408, tiến sĩ 20); lý luận chính trị cho 1.845 đồng chí.

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho 11.776 lượt cán bộ, công chức viên chức.

Theo ông Võ Thanh Danh- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian tới, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan và công tác cán bộ phải gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng quy chế hoạt động phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, không để trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Tăng cường rèn luyện năng lực cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, phát hiện, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, được đào tạo, bồi dường, rèn luyện theo chức danh, nhất là những người được thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành tích nổi trội, đủ năng lực để cụ thể hóa chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đại hội đã đề ra.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm yêu cầu, các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng chính quyền các địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt hơn nữa công tác lựa chọn, quy hoạch cán bộ để lựa chọn những người có đức, có tài, tâm huyết, bố trí vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, 100% cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã kết nối mạng diện rộng của tỉnh, hệ thống mạng hoạt động ổn định, thông suốt.

Bài, ảnh: HẢI YẾN