Nâng cao xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật, 06:55, Thứ Sáu, 24/02/2023 (GMT+7)

Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ thực hiện đồng bộ, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Nhất là chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới. Chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 là có 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng thời, chủ động rà soát nguồn phát triển đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, đề cao tự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Năm 2023 tỉnh phấn đấu kết nạp 1.200 đảng viên.

HẢI YẾN