Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật, 05:34, Thứ Sáu, 03/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đúng theo Hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, chất lượng đảng viên, thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Đồng thời, Đảng ủy khối sẽ giám sát thường xuyên 100% tổ chức cơ sở đảng về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Bên cạnh, yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện tốt Quy định 213 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ các cuộc họp khi có thư mời; tuyên truyền vận động gia đình, người thân và Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tốt các phong trào ở địa phương; chủ động thông tin cho cấp ủy nơi cư trú khi thay đổi nơi công tác, nơi cư trú để cấp ủy địa phương kịp thời nắm bắt thông tin.

HẢI YẾN