Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử được tiến hành vào thời điểm nào?

Cập nhật, 06:26, Thứ Ba, 25/05/2021 (GMT+7)

Hỏi: Xin hỏi việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tiến hành vào thời điểm nào?

Nguyễn Hạnh Phúc (Thị trấn Long Hồ- Long Hồ)

Trả lời: Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 12/6/2021 (hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở tỉnh- thành trực thuộc trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở huyện- quận- thị- thành thuộc tỉnh- thành thuộc thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở xã- phường- thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

CP