Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Cập nhật, 05:57, Thứ Tư, 10/07/2024 (GMT+7)

(VLO) Được biết từ ngày 1/7/2024 thì Luật Căn cước (CC) 2023 chính thức có hiệu lực. Trong đó, người dưới 14 tuổi cũng được cấp thẻ CC, vậy trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Lê Kim Tuyến (Bình Tân)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 Luật CC, người được cấp thẻ CC là công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ CC. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ CC theo nhu cầu.

Còn tại khoản 2, Điều 23 Luật CC quy định, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý CC cấp thẻ CC.

Trình tự, thủ tục cấp thẻ CC cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau: người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ CC cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ CC thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý CC.

Cơ quan quản lý CC không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi; người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý CC để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều này.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ CC thay cho người đó.

Như vậy, người dưới 14 tuổi được cấp thẻ CC nếu có nhu cầu. Trình tự, thủ tục cấp thẻ CC cho người dưới 14 tuổi được quy định rõ tại khoản 2, Điều 23 Luật CC.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC