Xây dựng Vĩnh Long phát triển toàn diện

Cập nhật, 16:20, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và Đề án cơ cấu lại kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu tổng quát là nhằm rút ngắn khoảng cách và trình độ phát triển chung của cả nước, xây dựng Vĩnh Long phát triển toàn diện nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hiện đại.

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đời sống người dân được cải thiện. Chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu tổng sản phẩm địa phương (GRDP) chiếm tỷ trọng khoảng 6- 7% của vùng ĐBSCL và chiếm khoảng 1- 2% của cả nước; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016- 2020 tăng 6,5%/năm, giai đoạn 2021- 2025 tăng 7,5%/năm, giai đoạn 2026- 2030 tăng 7%/năm.

Bên cạnh, Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng xác định hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững; ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có tính đột phá, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

H.MINH