Hưởng ứng cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế"

Cập nhật, 07:01, Chủ Nhật, 05/01/2020 (GMT+7)

Sở Khoa học- Công nghệ vừa có văn bản thông tin về việc hưởng ứng cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” đến các doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung cuộc vận động là khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân viết bài nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng đặt ra, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trọng tâm nội dung gồm: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

CÔNG NGÔN