Ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn

Cập nhật, 06:01, Thứ Ba, 30/04/2019 (GMT+7)

Theo ĐCSVN, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn ra mắt bạn đọc là sự trông đợi không chỉ của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học mà của những người nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội trong hệ thống chính trị.

Đó là khẳng định của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- tại lễ ra mắt tạp chí này, do Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tại Hà Nội.

Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn là tạp chí khoa học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đầu tiên ở nước ta, ra đời đáp ứng đòi hỏi khách quan của đất nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn cho TS Nguyễn Thị Hà- Phó viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

GK