PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM

Cần thay đổi phương thức hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Cập nhật, 06:16, Thứ Tư, 27/12/2017 (GMT+7)

Theo TTXVN, chiều 26/12/2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

Năm 2017, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của phong trào đã được BCĐ Trung ương, Thành viên BCĐ Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo; đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng phong trào gắn với các hoạt động phong trào thi đua yêu nước khác; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng.

Tổng hợp từ 58/63 tỉnh- thành trực thuộc Trung ương, cả nước hiện nay có hơn 24 triệu hộ; 19,7 triệu hộ đăng ký gia đình văn hóa; 17,8 triệu hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 80.849 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 57.727 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố đã được công nhận, đạt 71,40%.

Về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có 68.269 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 57.800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được công nhận (84,67%).

Các thiết chế văn hóa đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm trong bố trí quy hoạch sử dụng quỹ đất, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt về văn hóa, thể thao của nhân dân.

Kết quả thực hiện phong trào thời gian qua là sự khẳng định đúng đắn về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hướng tới sự phát triển toàn diện, hài hòa, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, đáp ứng thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai, thực hiện chưa kịp thời, chưa đầy đủ, cán bộ làm công tác phong trào luôn biến động, do đó gặp khó khăn, lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện.

Các thành viên BCĐ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng những chuẩn mực đạo đức mới trong giai đoạn mới; chuẩn hóa các tiêu chuẩn văn hóa, trước tiên từ đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan, bộ, ban, ngành.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, năm qua, hoạt động của BCĐ đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo, đặc biệt cần có sự thay đổi về phương thức hoạt động, xác định nội hàm của phong trào trong tình hình mới để phong trào đi vào thực chất.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để có các giải pháp chấn chỉnh các bất cập trong việc thực hiện; hoàn thiện nghị định về xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, cơ quan nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; góp ý xây dựng chỉ thị về việc cưới việc tang để có thể sớm ban hành.

PV