Người dân tộc có được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Cập nhật, 05:49, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, là người dân tộc thiểu số có được hưởng chế độ cấp thẻ BHYT không?

Huỳnh Văn Hai (Trà Ôn)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, thì nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT được quy định như sau:

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn; người đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:

Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, là người dân tộc thiểu số thì phải đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn mới thuộc đối tượng được Nhà nước cấp thẻ BHYT.

PHÒNG BẠN ĐỌC