Có được hưởng đồng thời chế độ thương binh và bệnh binh?

Cập nhật, 05:31, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, theo quy định hiện hành, một người có được hưởng đồng thời 2 chế độ thương binh và bệnh binh hay không?

Dương Thanh Phong (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định thương binh đồng thời là bệnh binh như sau:

Trường hợp đã giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật thì được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh.

Trường hợp đã giám định gộp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật:

Được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh nếu có thời gian công tác liên tục trong quân đội, công an từ đủ 15 năm trở lên hoặc chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an nhưng cộng thời gian công tác thực tế trước đó có đủ 20 năm trở lên.

Được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh nếu sau khi đã trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn từ 41% trở lên, mức trợ cấp được hưởng theo tỷ lệ suy giảm theo khả năng lao động đã trừ.

Thời gian hưởng thêm một chế độ trợ cấp được tính từ ngày giám đốc sở lao động- thương binh và xã hội ra quyết định trợ cấp.

Như vậy, nếu một người đủ điều kiện về thời gian công tác hoặc điều kiện về giám định như quy định nêu trên thì được hưởng đồng thời 2 chế độ thương binh và bệnh binh.

PHÒNG BẠN ĐỌC