Cần đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế

Cập nhật, 11:32, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện triển khai kịp thời đến cơ sở, cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết tuyên truyền đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về thuế ở cấp cơ sở từng bước được nâng cao, góp phần tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân ở địa phương và người nộp thuế.

Công tác thông tin chính sách, văn bản về thuế kịp thời, nhanh chóng đến từng đối tượng nộp thuế và nhân dân.

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết công tác tuyên truyền về thuế còn một số hạn chế như: hệ thống văn bản hướng dẫn chính sách, pháp luật về thuế luôn bổ sung, thay đổi nhưng công tác tuyên truyền hỗ trợ đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.

Cấp ủy một số nơi chưa chỉ đạo phối hợp tuyên truyền chặt chẽ, thường xuyên. Chưa có biện pháp đánh giá mức độ nhận thức, phản hồi về pháp luật thuế từ người dân…

Để công tác phối hợp tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch liên tịch về “Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế giai đoạn 2020-2025” giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh.

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền với các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí… cũng như đa dạng các hình thức tuyên truyền về chính sách thuế; kịp thời tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

TRẦN PHƯỚC