Trà Ôn: Thành lập mới 3 hợp tác xã

Cập nhật, 14:01, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Đó là Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Trà Côn, HTX Cam sành Phương Thúy Trà Ôn, HTX Nông nghiệp Vĩnh Xuân. Qua đó, đã nâng tổng số toàn huyện hiện có 17 HTX (lĩnh vực nông nghiệp 13 HTX, phi nông nghiệp 4 HTX), với tổng số 412 thành viên, thu hút 808 lao động có tổng số vốn đăng ký 8,25 tỷ đồng với doanh thu bình quân 147 triệu đồng/HTX đã mang lại lợi nhuận bình quân 24 triệu đồng/HTX.

Bên cạnh đó, toàn huyện có 90 tổ hợp tác (THT), gồm: 81 nông nghiệp và 9 phi nông nghiệp, với tổng số 1.687 thành viên, thu hút 3.315 lao động tham gia sản xuất trên diện tích 1.200ha, chủ yếu thực hiện các khâu thủy lợi, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ cho thành viên nên không có doanh thu; riêng các THT phi nông nghiệp, như: đan dây nhựa, đan thảm, tách hạt điều, dịch vụ làm thuê,... với thu nhập từ 1,2- 2 triệu đồng/người/tháng.

Đạt được kết quả trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong tình hình mới; đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, giai đoạn 2016- 2020”.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX, THT về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm, gắn với nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến; quan tâm lãnh đạo củng cố, đổi mới và nâng cao công tác tổ chức, quản lý hoạt động của các HTX theo mô hình mới.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn huyện có 3 trang trại nuôi gia công gà thịt, 6 trang trại nuôi gia công gà hậu bị, 1 trang trại nuôi bò, với lợi nhuận bình quân từ 3.000- 10.000 đ/con gà/đợt nuôi và từ 7- 9 triệu đồng/con bò/năm.

THANH HIẾU