Điều kiện để được xóa nợ, khoanh nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Cập nhật, 09:20, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Để được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14, đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế (NNT) nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) thì cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như sau:

1. NNT đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Điều kiện thực hiện: cá nhân có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật.

2. NNT đang làm thủ tục giải thể. Điều kiện thực hiện: doanh nghiệp có quyết định giải thể; có thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc NNT đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. NNT đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Điều kiện thực hiện: NNT đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

4. NNT không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế. Điều kiện thực hiện: cơ quan quản lý thuế có biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT tại địa chỉ đã đăng ký với chính quyền địa phương về việc NNT không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Đối với trường hợp NNT là doanh nghiệp, tổ chức thì phải có thêm thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh của cơ quan quản lý thuế.

5. NNT đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều kiện thực hiện: cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế; cơ quan thuế đã ban hành các quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; văn bản xác nhận của UBND cấp xã nơi NNT đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc NNT không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh tại thời điểm đề nghị xóa nợ.

6. NNT bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Điều kiện thực hiện: NNT có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc NNT bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian, địa điểm xảy ra; có văn bản đánh giá giá trị thiệt hại vật chất do NNT lập và có xác nhận về giá trị thiệt hại của tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan thẩm định giá hoặc cơ quan bảo hiểm.

7. NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán. Điều kiện thực hiện: NNT có hợp đồng kinh tế ký với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước; có biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoặc hóa đơn cung ứng hàng hóa dịch vụ; có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc NNT chưa được thanh toán, số tiền chưa thanh toán và thời gian chậm thanh toán cho NNT.

LÊ THỊ HỒNG LĨNH