Giải thể hàng chục tổ hợp tác sản xuất hoạt động không hiệu quả

Cập nhật, 05:27, Thứ Tư, 30/10/2019 (GMT+7)

Theo thống kê lĩnh vực kinh tế hợp tác của huyện Vũng Liêm, hiện nay có 14 hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản đang hoạt động với hơn 200 thành viên, tổng vốn điều lệ gần 6 tỷ đồng.

Với tổ hợp tác sản xuất, 9 tháng đầu năm nay đã giải thể 37 tổ hợp tác do hoạt động không hiệu quả, mang tính hình thức.

 Hiện còn 58 tổ hợp tác (gồm 1.612 tổ viên, canh tác với 721ha) đang hoạt động theo nghị định Chính phủ. Bên cạnh là 11 trang trại trên các lĩnh vực và 4 làng nghề (chủ yếu là trồng và xe lõi lác) đang hoạt động ổn định.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả và quy mô lớn rất ít; một số tổ hợp tác sản xuất hoạt động kém hiệu quả nên chưa khuyến khích được nhiều người dân tham gia... là các khó khăn hiện nay trong phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Tương tự, loại hình trang trại phát triển ổn định nhưng do khó về vốn nên hạn chế mở rộng quy mô sản xuất.

TƯỜNG VÂN