Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc

Cập nhật, 05:14, Thứ Tư, 02/10/2019 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thông tư quy định về nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cụ thể: Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp (DN) đổi mới sáng tạo:

Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Khoa học- Công nghệ về cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo; đơn vị phải lập và quản lý dự án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trong đó, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật không vượt quá 30% tổng mức kinh phí thực hiện của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo DN khoa học- công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN khoa học- công nghệ tối đa không quá 80 triệu đồng/nhiệm vụ/DN.

Đối với nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tư quy định cụ thể như sau:

Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Hỗ trợ đối với DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thông tư quy định: Hỗ trợ một phần kinh phí cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ và tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở nước ngoài.

Trong đó ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Thời gian hỗ trợ, tối đa không quá 1 năm/DN; số lượng DN được hỗ trợ, tối đa không quá 10 DN/năm.

Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập DN khoa học- công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/DN.

Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, số lượng DN được hỗ trợ tối đa không quá 10 DN/năm.

Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí để DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài (tối đa không quá 2 người/DN được cử đi tham gia các khóa huấn luyện). Số lượng DN được hỗ trợ tối đa không quá 10 DN/năm.

HP (nguồn Chinhphu.vn)