Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng

Cập nhật, 05:33, Thứ Ba, 01/10/2019 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP  về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (QHĐT) và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về QH xây dựng.

Cụ thể, Nghị định số 72 đã sửa đổi quy định về nguyên tắc lập QHĐT tại Nghị định số 37. Theo đó, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và ĐT mới phải được lập quy hoạch chung, đảm bảo phù hợp với QH cấp quốc gia, QH vùng, QH tỉnh.

Về nguyên tắc lập QHĐT, Nghị định số 72 cũng bổ sung quy định: Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có QH chi tiết ĐT được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt QH chi tiết căn cứ vào nội dung QH đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QH xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của ĐT hoặc khu vực, quy chế quản lý kiến trúc để quyết định việc điều chỉnh cục bộ QH chi tiết đô thị. Việc điều chỉnh cục bộ QH chi tiết ĐT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian lập nhiệm vụ QH xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 2 tháng. Thời gian lập đồ án QH đối với vùng liên huyện, vùng huyện không quá 12 tháng.

Đối với khu chức năng có quy mô trên 500ha, nghị định quy định cụ thể hơn về nguyên tắc lập QH. Theo đó, các khu chức năng có quy mô trên 500ha cần phải được lập QH chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với QH tỉnh, QH xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, QH đô thị. QH chung xây dựng khu chức năng được phê duyệt là cơ sở lập QH phân khu và QH chi tiết xây dựng.

Các khu vực chức năng có quy mô trên 500ha được lập QH phân khu xây dựng làm cơ sở lập QH chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong QH chung đô thị đã được phê duyệt.

Nghị định số 72 bổ sung quy định, trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có QH chi tiết xây dựng được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt QH chi tiết căn cứ vào nội dung QH đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QH xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, quy chế quản lý kiến trúc để quyết định việc điều chỉnh cục bộ QH chi tiết xây dựng. Việc điều chỉnh cục bộ QH chi tiết xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc lập QH xây dựng nông thôn, nghị định cũng quy định rõ hơn là các xã phải được lập QH chung xây dựng để cụ thể hóa QH tỉnh, QH xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, QH chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập các QH chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng.

Các điểm dân cư nông thôn phải được lập QH chi tiết xây dựng để cụ thể hóa QH chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định cũng quy định rõ hơn việc lấy ý kiến về QH xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. Theo đó, cơ quan tổ chức lập QH xây dựng phối hợp với UBND các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập đồ án QH xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

HP (nguồn chinhphu.vn)