TX Bình Minh: Hiệp thương số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã

Cập nhật, 08:33, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

Theo hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TX Bình Minh tổ chức để thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026; tổng số đại biểu HĐND thị xã được bầu là 30 đại biểu.

Dự kiến thành phần, cơ cấu, số lượng hiệp thương lần thứ nhất gồm: khối Đảng 4 đại biểu (13,33%); khối nhà nước 8 đại biểu (26,27%); khối nội chính 2 đại biểu (6,66%); Mặt trận và các đoàn thể 5 đại biểu (16,67%); dân tộc, tôn giáo 2 đại biểu (6,66%); doanh nghiệp 1 đại biểu (3,33%) và các xã- phường 8 đại biểu (26,66%). Trong đó, tỷ lệ đại biểu tái cử dự kiến chiếm 46,66%; nữ chiếm 35%; ngoài Đảng chiếm 10%; dưới 40 tuổi chiếm 16,66% và dân tộc, tôn giáo chiếm 10%.

Qua thảo luận, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với dự kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII.

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã qua các bước hiệp thương theo luật định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc.

HOÀNG MINH