Các trường hợp tạm đình chỉ thi hành án

Cập nhật, 05:01, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)

Trường hợp bản án của tòa án được cơ quan có thẩm quyền kháng nghị thì việc thi hành án được thực hiện như thế nào? Sau đó có được thi hành án lại không?

Lê Thị Hòa (Trà Ôn)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành án một phần hoặc toàn bộ thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị.

Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án do có kháng nghị thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được thông báo của tòa án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án.

Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau: Quyết định rút kháng nghị của người có thẩm quyền; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án giữ nguyên bản án, quyết định bị kháng nghị;

Quyết định của tòa án về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

PHÒNG BẠN ĐỌC