Việc thưởng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp

Cập nhật, 05:41, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Đào Ngọc Như (Long Hồ)

Trả lời: Đối với doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến BCH công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

PHÒNG BẠN ĐỌC