Các loại phụ cấp lương áp dụng đối với các doanh nghiệp

Cập nhật, 17:00, Thứ Tư, 24/01/2018 (GMT+7)

Hiện nay, Nhà nước quy định về các loại phụ cấp lương áp dụng đối với các doanh nghiệp như thế nào?

Trần Phương Vy

(Tam Bình)

Trả lời:

Đối với công ty nhà nước và công ty TNHH 1TV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ áp dụng các phụ cấp lương do Nhà nước quy định, gồm:

Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp trách nhiệm công việc: Áp dụng đối với thành viên không chuyên trách hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát (không kể trưởng ban kiểm soát) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa được xác định trong mức lương. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp lưu động: Áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. Phụ cấp gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp thu hút: Áp dụng đối với người đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương cấp bậc, chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian hưởng từ 3 đến 5 năm.

Phụ cấp chức vụ: Áp dụng đối với người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương. Phụ cấp gồm 7 mức: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 và 0,8 so với mức lương tối thiểu chung.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với công ty nhà nước để thu hút hoặc khuyến khích người lao động làm nghề, công việc đòi hỏi trách nghiệp cao hơn hoặc trong điều kiện, môi trường lao động độc hại, nguy hiểm hơn nhưng chưa được xác định trong các mức lương của các thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng.

Doanh nghiệp phải đăng ký các khoản phụ cấp lương cùng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

PHÒNG BẠN ĐỌC