Kinh tế tập thể đã tích cực tham gia vào xóa đói giảm nghèo

Cập nhật, 13:22, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Long vừa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trong 15 năm qua (2002-2018), khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã và đang giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng sâu rộng đối với lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội và là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh.

Mô hình HTX từng bước liên kết người sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ để hợp sức, góp vốn tạo điều kiện tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Sự hợp tác giữa các HTX với các thành phần kinh tế đã hình thành và hoạt động có hiệu quả. 

Nhiều HTX tìm được thị trường mới, tiếp thu khoa học, đầu tư công nghệ tiên tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo trong nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 158 HTX, tăng trên 192% so với năm 2013, với tổng số 7.850 thành viên và 7.470 lao động. Hiện nay, 100% HTX đã chuyển đổi đăng ký lại về tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012. Riêng năm 2018, số HTX hoạt động có hiệu quả 91,96%, với 50% HTX đạt khá giỏi.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận đánh giá kết quả tích cực, cũng như chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần tháo gỡ và tìm giải pháp hiệu quả cho kinh tế tập thể phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

TRẦN PHƯỚC