Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2021

Cập nhật, 07:16, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2021, hợp đồng lao động (HĐLĐ) chỉ được giao kết theo một trong 2 loại HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn.

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 thì từ ngày 1/1/2021, HĐLĐ phải được giao kết theo một trong 2 loại sau đây:

1. HĐLĐ không xác định thời hạn: là HĐ mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ.

2. HĐLĐ xác định thời hạn: là HĐ mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của HĐ.

Khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà người lao động (NLĐ) vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, 2 bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 2 bên được thực hiện theo HĐ đã giao kết.

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà 2 bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

- Trường hợp 2 bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ  không xác định thời hạn, trừ các trường hợp sau:

+ HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

+ HĐLĐ đối với NLĐ cao tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 149 BLLĐ 2019.

+ HĐLĐ đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 151 BLLĐ 2019.

+ Trường hợp phải gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ theo quy định tại khoản 4 Điều 177 của bộ luật này.

Như vậy, từ ngày 1/1/2021 sẽ chỉ còn 2 loại HĐLĐ thay vì 3 loại như quy định hiện nay tại BLLĐ 2012.

HP (nguồn NLĐO)