Những quy định cần biết về sinh con thứ 3, 4, 5

Cập nhật, 05:52, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)

1. Xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3, 4, 5

Hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm:

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp nêu tại mục 2 dưới đây) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 4 (trừ trường hợp nêu tại mục 2 dưới đây) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 5 trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017.

2. Các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu 1 trong 2 người hoặc cả 2 người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch- Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ 2 mà sinh 2 con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh 1 hoặc 2 con, nếu 1 trong 2 người đã có con riêng (con đẻ);

+ Sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả 2 người đã có con riêng (con đẻ).

(Quy định này không áp dụng cho trường hợp 2 người đã từng có 2 con chung trở lên và các con hiện đang còn sống).

- Sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên.

Căn cứ pháp lý: Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018.

3. Đảng viên sinh con thứ 3, 4 vẫn có thể được xem xét kết nạp lại vào Đảng

Đảng viên sinh con thứ 3, 4 vẫn có thể xem xét kết nạp Đảng lại nếu:

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị;

- Phải là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

- Phải phấn đấu ít nhất là 24 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ 3 (36 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ 4) kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018.

THÁI SƠN