GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 16:55, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Ngày 8/1/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh tổ chức hội nghị triển khai học tập, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo- chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương- đến trực tiếp triển khai nội dung chuyên đề trên cho tất cả cán bộ chủ chốt của địa phương.

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và trao đổi làm rõ thêm những nội dung liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; Người là một tấm gương vĩ đại, kết tinh những tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Năm 2018, Thị ủy Bình Minh tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng, tiêu cực để xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HOÀNG MINH